Tầm nhìn

Sample icon1 Trường ĐH Tây Bắc trở thành trung tâm đào tạo nhân lực, NCKH, chuyển giao công nghệ hàng đầu vùng Tây Bắc...

Mục tiêu tổng quát

Sample icon 2 Xây dựng Trường thành trường đại học đa ngành, đa cấp định hướng nghề nghiệp - ứng dụng...

Đào tạo

Sample icon 3 Trường đào tạo các ngành ở bậc đại học, cao đẳng, chuẩn bị mở một số ngành đào tạo ở bậc sau đại học... 

Thông tin chung Phòng TCCB

I. Thông tin chung của đơn vị

Địa chỉ: Phòng Tổ chức Cán bộ - Tầng 3 - Nhà A1

Điện thoại: (022) 3751.707

Email:

II. Lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ chính trị

1. Lịch sử hình thành, chức năng

1.1. Lịch sử hình thành:

- Trường Đại học Tây Bắc tiền thân từ Trường Sư phạm cấp 2, Khu tự trị Thái - Mèo (1962 đổi thành Khu tự trị Tây Bắc), thành lập theo Quyết định số 267/QQĐ ngày 30/6/1960 của Bộ Giáo dục. Nhà trường đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển: Đào tạo giáo viên cấp 2, trình độ 7+3 (1960-1970); Đào tạo giáo viên cấp 2, trình độ 10+3 (1970-1980); Đào tạo giáo viên cấp 2, trình độ cao đẳng (1980-2000) và trở thành Trường Đại học theo Quyết định số 39/QĐ-BGDĐT ngày 23/3/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với tên gọi Trường Đại học Tây Bắc.

- Phòng Tổ chức Cán bộ của Trường trong giai đoạn đầu (1960-1962) chỉ là một bộ phận trong tổ hành chính dưới sự lãnh đạo của Khu học xá và Sở Giáo dục Khu tự trị Thái - Mèo.

Phòng được chính thức thành lập năm 1962 với tên gọi: Phòng Tổ chức Chính trị, hoạt động với 2 chức năng: Tham mưu cho Ban Giám hiệu quản lý Nhà nước về công tác Tổ chức, Cán bộ và Quản lý Nhà nước về công tác Chính trị, quản lý sinh viên.

Năm 2001, Trường Đại học Tây Bắc được thành lập, để tương ứng với cơ cấu bộ máy trường đại học, Phòng Tổ chức Cán bộ được thành lập, tách ra từ Phòng Tổ chức Chính trị.

Các thế hệ quản lý các giai đoạn gồm:

Ông Bắc Việt, Trưởng phòng (1962 - 1968)

Ông Phạm Viết Thanh, Trưởng phòng (1968 - 1978)

Ông Đinh Văn Cung, Trưởng phòng (1978 - 1995)

Ông Phạm Văn Chụa, Quyền Trưởng phòng (1995 - 2001)

Ông Nguyễn Thiện Tề, Trưởng phòng (2001 - 2008)

Ông Lò Văn Nét, Trưởng phòng (2008 - nay)

1.2 Chức năng:

Phòng Tổ chức Cán bộ là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý Nhà nước trên lĩnh vực công tác Tổ chức và Cán bộ: quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, quản lý đội ngũ cán bộ; công tác xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý, công tác chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội, an toàn và bảo hộ lao động trong Trường; thực hiện nhiệm vụ bảo vện chính trị nội bộ.

2. Cơ cấu tổ chức

* Trưởng phòng: ThS. Lò Văn Nét

* Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thanh Sâm

* Chuyên viên: CN. Nguyễn Thị Mỹ

3. Nhiệm vụ chính trị

3.1 Công tác Tổ chức Cán bộ

- Trực tiếp nghiên cứu và đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý của Trường, cụ thể hóa chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường.

- Nghiên cứu, đề xuất nhân sự cho các chức vụ trong bộ máy quản lý của Nhà trường.

- Lập quy hoạch xây dựng, phát triển, bồi dưỡng và sử dụng các loại hình cán bộ trong Trường: cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiệp vụ.

- Đề xuất xây dựng, hướng dẫn thực hiện các nội dung về định biên và quản lí biên chế; tổ chức tuyển dụng, sử dụng, điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng và kỉ luật đối với cán bộ, viên chức trong trường. Phối hợp với Đảng ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Soạn thảo các quyết định, các văn bản thuộc công tác của tổ chức cán bộ để Hiệu trưởng ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định, văn bản đó.

- Tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức hàng năm và lưu vào hồ sơ.

- Đề xuất việc tuyển chọn cán bộ đi công tác, học tập ở nước ngoài, trình Hiệu trưởng duyệt, hoàn thiện các thủ tục đi và nhận trở về.

- Lập báo cáo thống kê thuộc công tác tổ chức cán bộ theo định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu của Bộ và địa phương.

- Soạn thảo các quyết định, các văn bản thuộc công tác của tổ chức cán bộ để Hiệu trưởng ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định và văn bản đó.

- Tiến hành làm thẻ công chức, chứng minh thư cho cán bộ, công chức toàn trường.

- Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong trường thực hiện công tác Tổ chức Cán bộ, chịu trách nhiệm chính trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

- Tổ chức quản lí, lưu trữ hồ sơ, lí lịch cán bộ, viên chức trong trường, bổ sung lí lịch hàng năm, thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, viên chức theo quy định.

3.2 Công tác chế độ chính sách

- Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên theo quy định hiện hành của Nhà nước, Nhà trường.

- Quản lí và hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách về phép năm, tiền lương, tiền công, phụ cấp theo lương; về Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội (hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản,…), tham gia xét trợ cấp khó khăn định kỳ hay đột xuất cho cán bộ, giảng viên.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra kỹ thuật an toàn lao động trong trường.

Sự kiện

Ngày 23/03/2001, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 39/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Tây Bắc.