07092020Thứ 5
Last updateThứ 5, 09 07 2020 4pm

CHI BỘ ĐÀO TẠO SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019 VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Chủ đề công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 được xác định là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở đó, Chi bộ Đào tạo đã xây dựng Kế hoạch số 02/KH-CBĐT ngày 22/4/2019 để thực hiện nhiệm vụ về công tác này. Trong Kế hoạch, Chi bộ đã xác định rõ mục đích, yêu cầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm:

- Tăng cường xây dựng cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị hiện nay.

- Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc.

- Đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn nhiệm vụ của từng đơn vị chính quyền do Chi bộ phụ trách, gắn với các ngày lễ lớn trong năm.

Thực hiện Kế hoạch, ngày 30/5/2019, Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Chi bộ Đào tạo với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Mục đích của buổi sinh hoạt chuyên đề: Tìm hiểu nội dung tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; vận dụng các nội dung được học tập nghiên cứu theo chủ đề năm 2019 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của Chi bộ và các đơn vị chính quyền do Chi bộ phụ trách; xây dựng phong cách, phương pháp làm việc trong từng cá nhân, từng đơn vị đáp ứng yêu cầu đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, trong từng đơn vị nhằm góp phấn thực hiện, hoàn thành tốt các hoạt động giáo dục, đào tạo của Nhà trường; phát hiện và bồi dưỡng, nhân rộng những tầm gương điển hình về sáng tạo, người tốt, việc tốt trong Chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề đã có 06 báo cáo tham luận trình bày:

i) Phòng Đào tạo Đại học: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị;

ii) Phòng Đào tạo Sau đại học: Nhận thức của đơn vị về nội dung ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

iii) Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục: Kết quả của đơn vị trong thực hiện "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và nhận thức về việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân";

iv) Trung tâm Thông tin – Thư viện: Trung tâm Thông tin - Thư viện với việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh;

v) Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà trường giai đoạn hiện nay;

vi) Khoa Khoa học sức khỏe : Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Sau trình bày của các báo cáo tham luận, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã phát biểu sôi nổi về nhận thức của bản thân, đóng góp với các đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Buổi sinh hoạt chuyên đề thực sự là buổi sinh hoạt chính trị có nhiều ý nghĩa và bổ ích với Chi bộ, các đơn vị chính quyền do Chi bộ phụ trách và từng đồng chí đảng viên.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH:

Ảnh 1: Đ/c Cao Đình Sơn - Chi ủy viên, thông qua chương trình buổi sinh hoạt chuyên đề

Ảnh 2: Đ/c Đỗ Hồng Đức - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng ĐTĐH trình bày báo cáo tham luận